top of page

Nyereményjáték szabályzat

1. A Nyereményjáték szervezője

A Parkl Digital Technologies Kft. (székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 15. 1/6, cégjegyzékszám: 01-09-712422 által a Parkl hivatalos Facebook és Instagram felületén meghirdetett „Parkl Mikulás nyereményjáték“ nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) való részvételre és a nyereményjáték lebonyolítására a jelen nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt feltételek alapján kerül sor. A Szabályzat magában foglalja a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót.

 

2. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022. december 6. (00 óra 00 perc) és 2022. december 20. (23 óra 59 perc) között tart.

Sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2022. 12. 21. 12:00

 

3. Nyeremény

1 db 3 napos BMW típusú jármű élményvezetésére jogosító voucher az aktuálisan elérhető kínálatból a BMW Wallis felajánlásával, amely 2023. december 31-ig használható fel, 300 kilométeres korlátozással (a továbbiakban: „Nyeremény”).

A Nyeremény készpénzre nem váltható és nem ruházható át.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény változtatására.

 
4. A játék menete

A Szervező a Nyereményjátékot a Parkl Facebook (https://www.facebook.com/parklapp/) és Instagram (https://www.instagram.com/parklapp/) felületén hirdeti meg  “Parkl Mikulás nyereményjáték” néven.

 

A Játék lezárását követően 1 db nyertes kerül kiválasztásra. A sorsolásban automatikusan részt vesznek azok a Parklben regisztrált felhasználók, akik 2022. december 6. (00:00) és december 20. (23:59) között legalább háromszor parkolnak zárt téren, vagy utcán, illetve elektromos töltést hajtanak végre az alkalmazás használatával. A játékban egy játékos több nevezést is indíthat, ha az adott időszakban háromnál több alkalommal parkol, és/vagy tölt. A játékban azok a parkolások tekinthetők érvényesnek, amelyek esetén a parkolás végösszege nem 0 Ft, vagy amelyek nem az applikáción keresztül vásárolt bérlettel történnek, és a költségviselő nem a Parkl Fleet, vagy Parkl Office csomagra szerződött cég.

A Nyereményjáték időtartamát követően a résztvevők közül a Parkl rendszeréből, számítógépes sorsolás útján véletlenszerűen kerülnek ki a nyertesek. A sorsolás időpontja: 2022. december 21. 12:00.

 

A Szervező a sorsolást követően 5 napon belül értesíti a nyertes játékost a Parkl alkalmazásban megadott elérhetőségek valamelyikén. 

A Nyeremény, a felhasználás időpontjára vonatkozó, a Szervezővel való előzetes egyeztetést követően, valamint a rendelkezésre álló járművek függvényében 2023. december 31-ig használható fel, 300 kilométeres korlátozással. A nyertes játékos köteles az értesítés megküldésétől számított 5 napon belül visszaigazolni azt egy válasz e-mailben. Amennyiben a nyertes játékos a fenti határidőn belül nem küld visszaigazolást, úgy a nyertes játékos kizárásra kerül, és a sorrendben következő tartaléknyertes válik jogosulttá a Nyereményre.  A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

 

5. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban a Parkl alkalmazásában csak valós adatokkal regisztrált, 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a Parkl Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: „ÁSZF”) foglalt követelményeknek. A Nyereményjátékban való részvétel további feltétele a Parkl alkalmazás használata 4. pontban meghatározott feltételek teljesítésével, valamint a Nyereményjátékot meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása. (10. Pont)

 

Kizárólag az a játékos vehet részt a Nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

 

6. Kizárások

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezővel, valamint a Lebonyolítóval közvetlen vagy közvetett jogviszonyban álló munkatársak és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködő és azok közeli hozzátartozói.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot akár a Nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Parkl Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Parkl Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

 

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a Parkl Facebook oldalán keresztül vagy a Parkl alkalmazásban megadott Support elérhetőségek valamelyikén. A részvétel a jelen szabályzat, valamint a Szervező ÁSZF-jének és Adatvédelmi szabályzatának elfogadását jelenti.

 

7. Érvénytelen parkolás

A Promócióban érvénytelennek minősül minden olyan parkolás, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget vagy sérti a Szervező ÁSZF-jében és Adatvédelmi szabályzatában foglaltakat.

8. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.

 

9. Adatkezelés

A Promócióval kapcsolatos adatkezelésre a Szervező Adatvédelmi szabályzata irányadó, tekintettel arra, hogy a Promóció során nem kerül megadásra új adat. Az Adatkezelési szabályzat elérhető: https://parkl.net/policy.

 

Továbbá a következő kiegészítő rendelkezések irányadóak a Nyereményjátékra:

Játékos: az a természetes személy aki a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően teljesíti a Nyereményjáték feltételeit a megadott időtartamban.

Hozzájárulás: a személyes adatok kezelésére Szervező az Adatvédelmi szabályzat alapján, a regisztráció során adott kifejezett hozzájárulás miatt jogosult.

 

Az adatkezelés célja a jelen szabályzat alapján a Szervező által nyújtandó Nyeremény szolgáltatására, a Játékos azonosítása, a vele való kapcsolattartás és kommunikáció. Amennyiben a Játékos nem válik nyertessé a Szervező a személyes adatokat a továbbiakban a szolgáltatás ellenérték fejében való igénybevétele miatt kezeli. A Szervező a fenti személyes adatokat csak célhoz kötötten, ahhoz szükséges, megfelelő mértékben és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének, valamint az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli.

 

A Nyereményjátékban résztvevő játékos kijelenti, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit elolvasta és elfogadta, az adatkezelési tájékoztatást tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Nyereményjátékban.

 

A játékos az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: info@parkl.net, illetve postacímen: Parkl Digital Technologies Kft., 1051 Budapest, Arany János utca 15.

 
10. Felelősség kizárása

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

 

Amennyiben a játékos jogosulatlanná válik a Nyereményjátékban történő részvételre, a Szervező kizárja a Nyereményjátékból. Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget a kizárásért, a tévesen megadott adatokért. A Szervező és a Lebonyolító, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremény esetleges hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes játékos a Nyereményt nem igazolja vissza, azt a továbbiakban, a megadott határidőn túl a Szervezőtőtől vagy a Lebonyolítótól nem követelheti.

 

A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit elolvasta és elfogadta, az adatkezelési tájékoztatást tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

 

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook/Instagram felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja.

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

• Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

• Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

• Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

• Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

• A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

• Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

• Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

• Bevételi adatokat tesz közzé.

• Erőszakos, erőszakot ábrázol.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Parkl Facebook oldalon értesülhetnek.

Parkl Digital Technologies Kft., mint Szervező és lebonyolító

 

Budapest, 2022. December 05.

bottom of page