top of page

Nyereményjáték szabályzat

1. A Nyereményjáték szervezője

A Parkl Digital Technologies Kft. (székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 15. 1/6, cégjegyzékszám: 01-09-712422 által a Parkl hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/parklapp/) meghirdetett „Őszi nyereményjáték“ nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) való részvételre és a nyereményjáték lebonyolítására a jelen nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt feltételek alapján kerül sor. A Szabályzat magában foglalja a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót.

 

2. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022. szeptember 13. (0 óra 00 perc) és 2022. szeptember 20. (23 óra 59 perc) között tart.

Sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2022. 09. 21. 12:00

 

3. Nyeremény

3 x 10.000 Ft összértékű parkolási kupon, amely 2022. december 31-ig felhasználható a Parkl applikációban zárt téri és utcai parkolásra, valamint elektromos töltésre (a továbbiakban: „Nyeremény”).

A Nyeremény készpénzre nem váltható és nem ruházható át.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyeremény változtatására.

 
4. A játék menete

A Szervező a Nyereményjátékot a Parkl Instagram (https://www.instagram.com/parklapp/)  felületén hirdeti meg  “Őszi nyereményjáték” néven.

 

A Nyereményjáték a Szervező hivatalos Instagram oldalán kerül közzétételre. 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Instagram oldalán közzétett Nyereményjátékról szóló posztban feltett kérdésére válaszoljon a poszt alatti hozzászólásban (kommentben) és az Instagram oldalt kedvelje/kövesse. 

A nyeremény a helyes választ megadó és a feltételt teljesítő Résztvevők között kerül kisorsolásra. 

 

A nyertes Résztvevő nevét a Szervező Instagram oldalán a Nyereményjátékkal kapcsolatos posztban teszi közzé, egyúttal kéri a nyertes Résztvevőt, hogy Instagram-on keresztül, privát üzenetben vagy a Szervező által megadott más elérhetőségén keresztül vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel. A Szervező a kapcsolatfelvételt követően, privát üzenetben kéri el a nyertes Résztvevő azonosításához és a nyeremény átvételéhez feltétlenül szükséges adatokat a jelen Szabályzat Nyeremény átvétele körében írtaknak megfelelően. 

Abban az esetben, ha a nyertes Résztvevő a kapcsolatfelvételt vagy a Szervező által kért adatok megadását a nevének közzétételétől, illetve a Szervező általi adatkéréstől számított 15 napon belül nem teljesíti, ezen Résztvevő elveszíti a nyeremény átvételére való jogosultságát, és a helyébe a soron következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes értesítése a fent írtakkal egyezően történik. 

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Résztvevő az általa megadott adatok pontatlansága, vagy Instagram felhasználói fiókjához való hozzáférés vagy üzenetküldési probléma miatt nem értesül a sorsolás eredményéről. 

 

5. A Nyereményjátékban részt vevő személyek, a résztvevők kizárása 

A Nyereményjátékban azok a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvevők”) vehetnek részt, akik Magyarországon állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, továbbá Instagram felhasználói fiókkal rendelkeznek, és eleget tesznek a jelen Szabályzatban foglalt, a Nyereményjáték menetével kapcsolatos további részvételi feltételeknek. 

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják. 

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni. 

6. Kizárások

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezővel, valamint a Lebonyolítóval közvetlen vagy közvetett jogviszonyban álló munkatársak és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködő és azok közeli hozzátartozói.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot akár a Nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Parkl Instagram oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Parkl Instagram oldalon nyújtunk felvilágosítást.

 

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a Nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a Parkl Instagram oldalán keresztül vagy a Parkl alkalmazásban megadott Support elérhetőségek valamelyikén. A részvétel a jelen szabályzat, valamint a Szervező ÁSZF-jének és Adatvédelmi szabályzatának elfogadását jelenti.

 

7. Adatkezelés

A Promócióval kapcsolatos adatkezelésre a Szervező Adatvédelmi szabályzata irányadó, tekintettel arra, hogy a Promóció során nem kerül megadásra új adat. Az Adatkezelési szabályzat elérhető: https://parkl.net/policy.

 

Továbbá a következő kiegészítő rendelkezések irányadóak a Nyereményjátékra:

Játékos: az a természetes személy aki a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően teljesíti a Nyereményjáték feltételeit a megadott időtartamban.

Hozzájárulás: a személyes adatok kezelésére Szervező az Adatvédelmi szabályzat alapján, a regisztráció során adott kifejezett hozzájárulás miatt jogosult.

 

Az adatkezelés célja a jelen szabályzat alapján a Szervező által nyújtandó Nyeremény szolgáltatására, a Játékos azonosítása, a vele való kapcsolattartás és kommunikáció. Amennyiben a Játékos nem válik nyertessé a Szervező a személyes adatokat a továbbiakban a szolgáltatás ellenérték fejében való igénybevétele miatt kezeli. A Szervező a fenti személyes adatokat csak célhoz kötötten, ahhoz szükséges, megfelelő mértékben és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének, valamint az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli.

 

A Nyereményjátékban résztvevő játékos kijelenti, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit elolvasta és elfogadta, az adatkezelési tájékoztatást tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Nyereményjátékban.

 

A játékos az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: info@parkl.net, illetve postacímen: Parkl Digital Technologies Kft., 1051 Budapest, Arany János utca 15.

 

8. Felelősség kizárása

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

 

Amennyiben a játékos jogosulatlanná válik a Nyereményjátékban történő részvételre, a Szervező kizárja a Nyereményjátékból. Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget a kizárásért, a tévesen megadott adatokért. A Szervező és a Lebonyolító, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremény esetleges hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes játékos a Nyereményt nem igazolja vissza, azt a továbbiakban, a megadott határidőn túl a Szervezőtőtől vagy a Lebonyolítótól nem követelheti.

 

A Játékos a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit elolvasta és elfogadta, az adatkezelési tájékoztatást tudomásul veszi. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékossal vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

 

A résztvevők adatait nem az Instagram kezeli, a vetélkedőt az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook/Instagram felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja.

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

• Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

• Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

• Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

• Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

• A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

• Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

• Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

• Bevételi adatokat tesz közzé.

• Erőszakos, erőszakot ábrázol.

 

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Parkl Instagram oldalon értesülhetnek.

 

Parkl Digital Technologies Kft., mint Szervező és lebonyolító

 

Budapest, 2022. szeptember 13.

bottom of page